તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

કેનેડામાં ઝડપી પ્રવેશ

ગુજરાતમાંથી આજે અનેકો…

ખોટી સલાહ, ખોટા દસ્તાવેજોના કારણે, અપૂરતી જાણકારી અને સરખી તૈયારીઓના અભાવે રિજેક્ટ થાય છે.

અવગુણ કેડે ગુણ કરે તે જગમાં જીત્યો સહી!

કોલકાતા કૉલિંગ - મુકેશ ઠક્કર કેટલાંક વ્યક્તિત્વના ઘડિયાળ ક્ષણોની નહીં, સદીઓની નિશાની હોય છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી ચળવળ, આંદોલન, સત્ય અને અહિંસા ઉપરાંત આરોગ્ય અને મનુષ્યની આંતરિક શક્તિ પર ચિંતન કરતાં. પુરાણ અને પશ્ચિમના દેશોના…
Translate »