તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

હેલ્થકૅર એન્જિનિયરિંગ તેજસ્વી કારકિર્દી

હેલ્થકૅર એન્જિનિયરિંગ માટે…

બાયોમિકેનિક્સ યાંત્રિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી ઓર્ગેનિક પ્રણાલીઓના મિકેનિકલ પાસાંઓની સંરચના, કાર્ય અને ગતિનો અભ્યાસ કરવાનું કાર્ય કરે છે.
Translate »