તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

અન્ન સેવા કાર્યક્રમ

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના મિશન…

'ભારતના જરૃરિયાતમંદ અને ઓછો સ્ત્રોત ધરાવતા સમુદાયો'ને ત્રણ કરોડ લોકોને ભોજન અપાઈ રહ્યું છે.

પ્રયોગશાળા નહીં, પ્રાકૃતિક ક્રમિક વિકાસનું પરિણામ છે કોરોના વાઇરસ

આ વાઇરસ માનવ અને જંતુઓની…

આ પ્રકારના વાઇરસો ધરાવતા જાનવરોની આબાદી મોટા પ્રમાણમાં વિચરતી રહેશે અને તેઓ ફરીથી પ્રાણીઓ મારફતે માનવશરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
Translate »