તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Category

Top Stories

દિલને રાખો સદાય સ્વસ્થ

એન્જિયોગ્રાફી અથવા તો…

આર્ટરી બ્લોકેઝ અને કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝના ઉપચારમાં અર્જુનની છાલ અત્યંત ઉપયોગી છે

હીરાથી ‘દિલનો ઇલાજ’

હીરાથી દિલનો ઇલાજ શક્ય છે

હીરા જડિત રોટો બ્લેટરની મદદથી રોટેશનલ એથરેક્ટોમી પદ્ધતિથી કેલ્શિયમના બ્લોકેજ દૂર કરવામાં આવે છે.
Translate »