તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

આ પણ અવાંતર કહાણી!

એકમેકથી ચડિયાતાં પુસ્તકો!…

નહેરુજીએ તો પુત્રી ઇન્દિરાને લખેલા પત્રોમાં ભારત અને વિશ્વના ઇતિહાસને પોતાની નજરે આલેખ્યો છે.
Translate »