તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

Contact Us

અભિયાન, સમભાવ હાઉસ, ચીફ જસ્ટિસ બંગલોની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૧૫

રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ :

સમભાવ હાઉસ,
ચીફ જસ્ટિસ બંગલોની સામે,
બોડકદેવ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧પ
ફોન : ૨૬૮૭ ૩૯૧૪, ૨૬૮૭ ૩૯૧૬, ૨૬૮૭ ૩૯૧૭
ફેક્સ : ૨૬૮૭ ૩૯૨૨

દિલ્હી કાર્યાલય :

સમભાવ મીડિયા  લીમીટેડ.
૩૦૧, ૩જે માળે, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ બિલ્ડીંગ,
રફી માર્ગ, ન્યુ દિલ્હી ૧૧૦૦૦૧.
ફોન : ૦૧૧ – ૨૩૭૧૮૧૭૧, ૨૩૭૫૩૦૮૪
ફેક્સ :  ૦૧૧ – ૪૩૫૬૫૪૦૪

માર્કેટિંગ

Ahmedabad & North Gujarat (અમદાવાદ) :

Mr. Naresh Agri

Phone : 9328821210

Email:- naresh.agri@sambhaav.com

Mr. Nitin Parmar

Phone : 7600044117  8401088656

Email:- n.psambhav@gmail.com

Baroda (બરોડા) :

Mr. Saurabh Kapoor

Phone : 9909004872
E-mail :saurabh.kapoor@sambhaav.com

Surat (સુરત) :

Mr. Anil Sharma

Phone : 7622933049

Email:- anilsharma.abhiyaan@gmail.com

Mumbai (મુંબઈ) :

Mr. Steve Vaz

Phone: 9821622152/9833282855
E-mail :stevevaz@rediffmail.com

Rajkot (રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર અને ભુજ) :

Mr. Sanjay Rathod

Phone: 9925237724

Email:- sanjay.rathod@sambhaav.com

Sales/Marketing related inquiries:

mohammedhussain.shaikh@sambhaav.com

For website related inquiry/suggetion/correction/complaints :

help.abhiyaan@gmail.com

Lavajam/Subscription related issues:

help.abhiyaan@gmail.com

swetang@sambhaav.com

Translate »