તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Category

Top Stories

હવે મેન-ટૂઃ પુરુષ ક્યાં જાય?

પૈસા આપવાની ના કહી તો તેણે…

પુરુષ ત્યારે ગમે તેટલો સાચો હોય પરંતુ બાળકો અને પત્નીને ગુમાવ્યાના દુઃખમાં તે સાચી તસવીર રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ નિવડે છે.

મૃત્યુ એ અંત નથી

જિંદગી થોડીક વાસ્તવિકતા અને…

જિંદગી જેવી છે તેવી જ તેને ચાહવી અને માણવી તે સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ નથી.
Translate »