તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

કલ ખેલ મેં હમ હો ન હો…..

વારસો મૂકવો જરૃરી છે કે…

પશ્ચિમના દેશોમાં સામાન્ય જનજીવનમાં હવે વારસાની વાત જ અપ્રસ્તુત છે. આપણે ત્યાં સંપત્તિ સર્જનનો મહિમા છે.

મૃત્યુ એ અંત નથી

જિંદગી થોડીક વાસ્તવિકતા અને…

જિંદગી જેવી છે તેવી જ તેને ચાહવી અને માણવી તે સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ નથી.
Translate »