તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

મઝા અંદર પડેલી છે!

મઝા બહારથી આયાત થઈ શકે તેવી…

માણસ સ્મરણોની આ કથાને ભૂગર્ભ સમાધિરૃપે ચણી નાખે છે.

ચોર ચીટર ચંડ ચીન

નવેમ્બરમાં કોવિડ-૧૯ રોગનો…

ચીનની સંસ્કૃતિ અંગે હોન્ગકોન્ગના લોકો એમના હાથ નીચે ભણે એવું સામ્યવાદીઓ ઇચ્છે છે

બરફની અનાવૃષ્ટિ!

હિમાળો ગળવો એટલે હિમાલયમાં…

પ્રેમ કે સત્કર્મને વધાવવા આપણે ત્યાં પુષ્પ વૃષ્ટિ થાય એવું કલ્પવાનું સહજ છે

જય શબરી માતા

તમે મારા વખાણ ના કરો કે…

શ્રીરામ શ્રીરામ નામ શબરી જાપે, રામ આવીને મારી નાવડી તારે.
Translate »