તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

બરફની અનાવૃષ્ટિ!

હિમાળો ગળવો એટલે હિમાલયમાં…

પ્રેમ કે સત્કર્મને વધાવવા આપણે ત્યાં પુષ્પ વૃષ્ટિ થાય એવું કલ્પવાનું સહજ છે

જય શબરી માતા

તમે મારા વખાણ ના કરો કે…

શ્રીરામ શ્રીરામ નામ શબરી જાપે, રામ આવીને મારી નાવડી તારે.
Translate »