તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

મૃત્યુ એ અંત નથી

જિંદગી થોડીક વાસ્તવિકતા અને…

જિંદગી જેવી છે તેવી જ તેને ચાહવી અને માણવી તે સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ નથી.
Translate »