તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ગૌરાંગ અમીન

કલ, આજ ઔર કલ

પતંજલિ એ કબીરની જેમ 'કલ…

જો સતત નવી આજ 'ને નવા અત્યારેમાં જીવવું હોય તો સંવતની સંગતમાં રહેવું,
Translate »