તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

શુદ્ધ અને દેશી ઘી

કાકાએ ભૂલ એ કરી કે ગાડી ઊભી…

'ઘી સૂંઘીને બેભાન ન થાય તો શુદ્ધ ઘીનો ભાવ સાંભળીને બેભાન થઈ જાય તે શહેરનો માણસ.

અલવિદા અડદિયા…

મન મક્કમ કરીને તને ખુશી…

તારા જવાના દિવસો જેમ-જેમ નજીક આવતા ગયા તેમ તેમ મારો જીવ વધુ ને વધુ તારા તરફ ખેંચાતો રહ્યો
Translate »