તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

મોડા ઊઠવાના ફાયદા

'મારે આવતીકાલે વહેલા ઊઠીને…

'મારું કાલે વહેલા ઊઠવાનું કેન્સલ.' અમે નિર્ણય બદલી નાખ્યો.

દુઃખી થવાની કળા

'જ્યારથી બે પાંદડે થયો છું…

'તમે પ્રગટ બ્રહ્મ નથી, પરંતુ પ્રગટ ભ્રમ છો.'
Translate »