તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

સફળતા માટે નાનકડી શરત

જગતને બતાવીશું કે અમે ખોટી…

એમણે વિચાર્યું કે આટલા ટૂંકા પગારમાં બીજો ગૃહપતિ મળશે નહીં. એક વિદ્યાર્થી ઓછો હશે તો બૉર્ડિંગને કશો ફરક પડવાનો નથી.

નકુભાઈની વાર્તા

તારી ગાડી સાટુ થઈને હું…

રાજાજીએ કારભારીને કહ્યું, 'એલા, નાખી દીધાની વાત કર્ય મા. તારી ગાડી ઊપડી જતી હોય તો ભલે ઊપડી જાય.

રૂપાણી V/S ગેહલોત

ગુજરાતમાં ઘરે ઘરે દારૃ…

'અભણ માણસો પણ ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવી શકે એવું એક જ ક્ષેત્ર છે અને તે રાજકારણ છે.

આપણને કોઈ સાંભળે છે?

ચાલો જવા દો. આ બધું તમને…

"હું બહુ બોલું છું એમ? ને તમારું માથું ખાઉં છું એમ ને? જરા કહો તો એવું તે હું શું બોલી?
Translate »