તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

સિંહ અને વાંદરો

સિંહનો કાન ખેંચીને ભાગું…

'સિંહે ત્રાડ નાખી સામે ઊભેલા વાંદરાને જ પૂછ્યું કે જંગલના રાજાનો કાન ખેંચવાની હિંમત કોણે કરી છે!

મોડા ઊઠવાના ફાયદા

'મારે આવતીકાલે વહેલા ઊઠીને…

'મારું કાલે વહેલા ઊઠવાનું કેન્સલ.' અમે નિર્ણય બદલી નાખ્યો.

દુઃખી થવાની કળા

'જ્યારથી બે પાંદડે થયો છું…

'તમે પ્રગટ બ્રહ્મ નથી, પરંતુ પ્રગટ ભ્રમ છો.'
Translate »