તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

શુદ્ધ અને દેશી ઘી

કાકાએ ભૂલ એ કરી કે ગાડી ઊભી…

'ઘી સૂંઘીને બેભાન ન થાય તો શુદ્ધ ઘીનો ભાવ સાંભળીને બેભાન થઈ જાય તે શહેરનો માણસ.
Translate »