તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

આપણને કોઈ સાંભળે છે?

ચાલો જવા દો. આ બધું તમને…

"હું બહુ બોલું છું એમ? ને તમારું માથું ખાઉં છું એમ ને? જરા કહો તો એવું તે હું શું બોલી?

શુદ્ધ અને દેશી ઘી

કાકાએ ભૂલ એ કરી કે ગાડી ઊભી…

'ઘી સૂંઘીને બેભાન ન થાય તો શુદ્ધ ઘીનો ભાવ સાંભળીને બેભાન થઈ જાય તે શહેરનો માણસ.
Translate »