તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ચર્નિંગ ઘાટ. ગૌરાંગ અમીન

વર્ક ઇઝ સમથિંગ

દસકાઓથી માહોલ એવો બન્યો છે…

અમેરિકામાં દર વર્ષે જેટલા કલાક કામ થાય છે તે અન્ય જી-૫ કે મોટા ઉર્ફે ઊંચા દેશોની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર રીતે જ્યાદા છે
Translate »