તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

ત્યાંના મેરેજ તથા લવ

આઠમી સદીમાં મેરેજ ઈશ્વરના…

પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રેમને કારણે લગ્ન કરવા લગભગ અસામાજિક કે વિધ્વંસક લેખાતું.
Translate »