તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

સંપાદક

0 16

સુધારો – કેન્યા સ્પેશિયલ અંકમાં મુખપૃષ્ઠ પર કેન્યાના ઉદ્યોગપતિ નરેન્દ્ર રાવલનું નામ સરતચૂકથી નરેશ રાવલ પ્રકાશિત થયું છે. નરેન્દ્ર સાથે મુલાકાત ‘અભિયાન’ વતી કૈલાસ મોટાએ લીધી હતી અને સંપાદન હિંમત કાતરિયાએ કર્યું હતું. ક્ષતિ બદલ  દિલગીર છીએ.              –

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »