તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ચર્નિંગ ઘાટ

દીપની બે બાજુ

મૃત્યુ પછીનું રહસ્યજ્ઞાન…

યમ જણાવે છે કે સાક્ષાત્કાર એટલે હું અર્થાત આત્મા 'ને બ્રહ્મન અભિન્ન છે. બંને એક જ છે અને અમુક અંતરાલ માટે અલગ પડ્યા છે એવું નથી.

અરબી ત્રિદેવી માતાઓ

સામર્થ્યવાન તરીકે પ્રસિદ્ધ…

'ને ૬૩૦માં મહમદ સાહેબે વીસ હથિયારધારી ઘોડેસવાર અલ-માશાલ્લાલમાં આવેલી મનાત દેવીની મૂર્તિ તોડવા મોકલેલા.

કલ, આજ ઔર કલ

પતંજલિ એ કબીરની જેમ 'કલ…

જો સતત નવી આજ 'ને નવા અત્યારેમાં જીવવું હોય તો સંવતની સંગતમાં રહેવું,
Translate »