તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

જૂનાગઢનો જંગઃ કોંગ્રેસે તાસકમાં ભાજપને વિજય ધરી દીધો..!

કોંગ્રેસના આગેવાનોએ પરિણામ…

જૂનાગઢમાં સ્થાનિક પ્રશ્નો અને ભ્રષ્ટાચારના કેટલાંક બહાર આવેલાં પ્રકરણોને કારણે ભાજપ માટે સત્તામાં વાપસી કરવી એ આસાન ન હતી.
Translate »