તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

‘એ હરામખોરને હું જીવતો નહીં રહેવા દઉં.’

સત્-અસત્ ( નવલકથા પ્રકરણ – 2 ) લે. – સંગિતા સુધીર ( વહી ગયેલા વાર્તાનો સાર ) સત્યેન શાહ પર મયૂરીએ આરોપ લગાવતાં.... સભાગૃહમાં સોપો પડી ગયો...મુંબઈના નવા બંધાયેલા અને પ્રેક્ષકોથી ખીચોખીચ ભરાયેલા સભાગૃહમાં 'મિસિસ ઇન્ડિયા' કોન્ટેસ્ટના…

નવલિકાઃ ચપટીક આકાશ..

દેવ, આજે આપણી આ અંતિમ…

માલવની ગેરહાજરીમાં આટલા લાંબા સમય સુધી તને એકાંતમાં મળવાની ભૂલ ન જ કરી હોત
Translate »