તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

કલ, આજ ઔર કલ

પતંજલિ એ કબીરની જેમ 'કલ…

જો સતત નવી આજ 'ને નવા અત્યારેમાં જીવવું હોય તો સંવતની સંગતમાં રહેવું,

તમારા વિશેની બીજાઓની ધારણા

માણસને માણસોનો - દુનિયાનો…

શ્રીમંતોના છોકરાની સાથે સ્પર્ધામાં મને તમે ઉતારી શકો તેમ ન હો તો મારે હવે એ શાળામાં જવું જ નથી.
Translate »