તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

વ્યંગરંગ

લેખકની દશા…(હાસ્ય લેખ)

આ ભાઈ શહેરના ઘડીક ઊગતા ને…

'આવો ભાઈ, ભલે પધાર્યા. મારા લેખનની દુનિયામાં તમારું ભાવભીનું સ્વાગત છે.

આપણે કંઈક તો કરવું જોઈએ

'આજકાલ મને એમ લાગવા…

'કચરો? મેં ક્યાં કચરો કર્યો? મારે નથી જોઈતો કોઈ કચરો. તમે તો કોઈ બીજી જ વાત માંડેલી.' 'ભાઈ, તમે સમજ્યા નહીં. આ બધો જ્યાં ને ત્યાં કચરો જ કચરો દેખાય છે, તે બાબતે તમને નથી લાગતું કે આપણે કંઈ કરવું જોઈએ?'
Translate »