તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

family zone

કચ્છની એકલનારીઓની શક્તિ ઃ દીકરીઓને બનાવી ગૌરવવંતી

તે પોતાની બી.એસ.એફ.ની…

૨૧મી સદીના બે દાયકાઓ વીતી ગયા હોવા છતાં કચ્છનાં ગામડાંમાં રહેતી મહિલાઓને રૃઢિઓ અને પરંપરાઓને માન આપીને જીવવું પડે છે
Translate »