તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

વિનય દવે

આવું તો રોજ થાય છે

દાંતમાં ભરાયેલ ફોતરાં પીડિત…

કશુંક ખાધા પછી દાંતમાં કંઈક 'ફોતરું-બોતરું' કચ્ચીને ભરાઈ ગયું હોય એવા માણસને જોયો છે?
Translate »