તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ભૂપત વડોદરિયા

તમારા વિશેની બીજાઓની ધારણા

માણસને માણસોનો - દુનિયાનો…

શ્રીમંતોના છોકરાની સાથે સ્પર્ધામાં મને તમે ઉતારી શકો તેમ ન હો તો મારે હવે એ શાળામાં જવું જ નથી.
Translate »