તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

જગદીશ ત્રિવેદી

ઉત્તમ મિત્ર પુસ્તક

તમને પત્ની કરતાં પણ પુસ્તક…

પ્રવાસમાં આપ પત્નીને સાથે રાખવાનું પસંદ કરો કે પુસ્તકને સાથે રાખવાનું પસંદ કરો?'

સફળતા માટે નાનકડી શરત

જગતને બતાવીશું કે અમે ખોટી…

એમણે વિચાર્યું કે આટલા ટૂંકા પગારમાં બીજો ગૃહપતિ મળશે નહીં. એક વિદ્યાર્થી ઓછો હશે તો બૉર્ડિંગને કશો ફરક પડવાનો નથી.
Translate »