તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

technology

રૉબોટ-કૉબોટ-એપલ કાર-ટેસલા અને કેડિલેકનો દાયકો શરૃ થયો

છતાં એક બાબતની ખાસ નોંધ…

દશકમાં કેવી રીતે આગળ વધવું? રસીના આગમનથી એક નવો ઉત્સાહ આવ્યો છે, પણ હજી પરિણામો પાકાં જણાયા પછી જ ખાતરીપૂર્વક કંઈક કહી શકાય
Translate »