તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સુગંધા

સુગંધા

અત્યાર સુધીમાં, તેણે એ…

આખરે, છોકરાનું ધ્રૂજવાનું બંધ થયું. એ અચકાતા મને દરવાજા નજીક આવ્યો
Translate »