તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

મનહર ઓઝા

ડેટિંગ વિથ… (નવલિકા)

મોબાઇલની લાઈટ ચાલુ કરીને…

રાઘવ બેચેન હતો. આજે આખો દિવસ ડોલી ઓફલાઇન હતી. તેના મેસેજનો પણ કોઈ જવાબ ન હતો.
Translate »