તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

બૈજુસ

બૈજુસઃ ઍપ વડે શિક્ષણનો તોતિંગ બિઝનેસઃ

ટ્યૂશન-શિક્ષક ૩૮૦ અબજ…

બૈજુ રવિન્દ્રને પ્રારંભમાં કોચિંગ ક્લાસ શરૃ કર્યા હતા અને ત્યારે એને નવી ટૅક્નોલોજીનો ફાયદો લેવાનો વિચાર આવ્યો હતો.
Translate »