તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

Contact Us

‘આત્મીયતા’ અભિયાન, સમભાવ હાઉસ, ચીફ જસ્ટિસ બંગલોની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૧૫

રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ :

સમભાવ હાઉસ,
ચીફ જસ્ટિસ બંગલોની સામે,
બોડકદેવ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧પ
ફોન : ૨૬૮૭ ૩૯૧૪, ૨૬૮૭ ૩૯૧૬, ૨૬૮૭ ૩૯૧૭
ફેક્સ : ૨૬૮૭ ૩૯૨૨

મુંબઈ કાર્યાલય :

અભિયાન હાઉસ,
૪ એ/બી,
ગવર્નમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ,
ચારકોપ, કાંદિવલી (વેસ્ટ),
મુંબઇ – ૪૦૦ ૦૬૭

દિલ્હી કાર્યાલય :

સમભાવ મીડિયા  લીમીટેડ.
૩૦૧, ૩જે માળે, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ બિલ્ડીંગ,
રફી માર્ગ, ન્યુ દિલ્હી ૧૧૦૦૦૧.
ફોન : ૦૧૧ – ૨૩૭૧૮૧૭૧, ૨૩૭૫૩૦૮૪
ફેક્સ :  ૦૧૧ – ૪૩૫૬૫૪૦૪

માર્કેટિંગ

અમદાવાદ :

ફોન :  ૦૭૯ – ૨૬૮૭ ૩૯૧૪/૧૬/૧૭

મુંબઈ :

ફોન : ૦૨૨ – ૨૬૪૮ ૪૧૩૩, ૨૬૪૮ ૧૩૭૯

ફોન : ૦૨૨ – ૨૬૪૮ ૧૮૭૯

દિલ્હી :

ફોન:  ૦૧૧ – ૨૩૭૧ ૮૧૭૧