તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સુધીર-સંગીતા

અખબારના આ સમાચારો વાંચીને રંજના સેનના હાંજા ગગડી ગયા.

'સત્યેન શાહના કુટુંબીજનોનો…

'તમને પણ એટલે? પિટિશનમાં જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે એ વાંચતાં ગોટાળાઓ તમે જ કર્યા છે, મુખ્ય સૂત્રધાર તમે જ છો, પાર્ટીના પૈસા ઉચાપત તમે જ કર્યા છે એવું જણાવવામાં આવ્યું છે.'
Translate »