તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

સાહિત્ય

ઓનલાઇન પ્રવૃત્તિ દ્વારા માતૃભાષાનો વારસો જાળવી રહી છે પ્રતિલિપિ…

પ્રતિલિપિનો ઉપયોગ એકદમ સરળ…

પ્રતિલિપિ ભારતીય ભાષાઓમાં કાર્યરત ભારતનું સહુથી મોટું ઓનલાઇન સેલ્ફ-પબ્લિશિંગ પ્લેટફોર્મ છે.

‘વખાર’ને સરસ્વતી સન્માન એવી તે કેવી આ વખાર, નામદાર!

વખાર કાવ્યસંગ્રહ સરસ્વતી…

શક્તિઆરાધનાથી સરસ્વતીની ભક્તિસાધના સુધી વિસ્તરેલું આ કાવ્યસંગ્રહનું ફલક સરસ્વતી સન્માનથી યોગ્ય રીતે સન્માનિત થયું
Translate »