તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

પરિક્ષિત જોષી

ઓનલાઇન પ્રવૃત્તિ દ્વારા માતૃભાષાનો વારસો જાળવી રહી છે પ્રતિલિપિ…

પ્રતિલિપિનો ઉપયોગ એકદમ સરળ…

પ્રતિલિપિ ભારતીય ભાષાઓમાં કાર્યરત ભારતનું સહુથી મોટું ઓનલાઇન સેલ્ફ-પબ્લિશિંગ પ્લેટફોર્મ છે.

‘વખાર’ને સરસ્વતી સન્માન એવી તે કેવી આ વખાર, નામદાર!

વખાર કાવ્યસંગ્રહ સરસ્વતી…

શક્તિઆરાધનાથી સરસ્વતીની ભક્તિસાધના સુધી વિસ્તરેલું આ કાવ્યસંગ્રહનું ફલક સરસ્વતી સન્માનથી યોગ્ય રીતે સન્માનિત થયું
Translate »