તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

દિલીપ ભટ્ટ

કલ ખેલ મેં હમ હો ન હો…..

વારસો મૂકવો જરૃરી છે કે…

પશ્ચિમના દેશોમાં સામાન્ય જનજીવનમાં હવે વારસાની વાત જ અપ્રસ્તુત છે. આપણે ત્યાં સંપત્તિ સર્જનનો મહિમા છે.
Translate »