તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

ડો. કિરણ મહેતા

નવો કિનારો (નવલિકા)

ગમગીન બનીને ફોટાને એ જોઈ…

ઉંંમર વધવાની સાથે-સાથે સંબંધોના તાણાવાણાની ગૂંથણી પણ એની સમજમાં આવવા લાગી હતી
Translate »