તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

જગદીશ ત્રેવેદી

ભગો સુખી કે જગો?

ભગો ભણેલો નથી, પરંતુ ગણેલો…

'એકાદ વરહ પહેલાં મેં મોબાઇલ લીધો. વગડામાં ઢોર ચારવા જઉં તોય ભેગો લઈ જાતો.
Translate »