તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

કાલિદાસે

પ્રણયાદ્વૈતનો જયજયકાર

પ્રકૃતિ - માનવજગતના આ રીતે…

વસંત ઋતુના આગમનની સૌ પ્રથમ છડી પોકારનાર કેસૂડાનાં પુષ્પો હોય છે. કાલિદાસે વસંત ઋતુને મનભરીને ગાઈ છે. કેસૂડાંનાં પુષ્પો રાતા હોય છે.
Translate »