તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

કલમ-370

ભવિષ્યનું કાશ્મીર કેવું હશે?

રાજ્યના ૪૦ હજાર સરપંચો પાસે…

દેશભરમાં ૬થી ૧૪ વર્ષનાં બાળકોને શિક્ષણનો લાગુ પડતો રાઇટ-ટુ-ઇન્ફોર્મેશનનો અધિકારનો લાભ કાશ્મીરના બાળકોને મળશે.
Translate »