તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

આફ્રિકા

આફ્રિકાના દેશોમાં દુનિયાને કેમ રસ પડ્યો છે?

હવે દુનિયામાં આફ્રિકા…

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના જૈનો, લોહાણા, ખોજાઓ, વહોરાઓ, મેર, ગઢવી, બ્રાહ્મણો, ચરોતર, ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના પટેલો, અનાવિલ દેસાઈ બ્રાહ્મણો, સુરતીઓ મોટી સંખ્યામાં આફ્રિકામાં સ્થાયી થયા હતા.
Translate »