તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

અમદાવાદ

યજ્ઞેશ ત્રિવેદી, અમદાવાદ

'અભિયાન'એ દુદખા ગામની જમીન બાબતે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ આપ્યો. પ્રશાસન તંત્રની વહીવટી કાર્યપદ્ધતિના દસ્તાવેજી પ્રમાણો રજૂ કરી એટલું તો સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પ્રજાના પ્રશ્નો માટે સરકારી 'ચાર્ટર'માં લૂણો તો લાગેલો જ છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના આદેશને…
Translate »