તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Category

cartoon

એ.એચ. જામીના કાર્ટૂન્સ

દેશમાં પ્રતિમા પર ગુસ્સો…

દેશમાં પ્રતિમા પર ગુસ્સો કાઢ્યો તો ખરો પણ પ્રતિમા કોની હતી તેની ખરાઇ કરવામાં નવી પણોજણ ઊભી થઇ..
Translate »