તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

બેલુર મઠમાં યોજાયું પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું અધ્યાત્મિક સંમેલન!

શ્રી રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના…

અહીંના સાધુઓ રાજકારણથી સહસ્ત્ર જોજન દૂર રહે છે. પક્ષાપક્ષીમાં માનતા નથી એટલે વોટ પણ આપતાં નથી,
Translate »