શૈલેષ ધ્રુવ, જામનગર

કાર્ટૂન્સ – મઝા મસ્તી ઔર ક્યા ચાહિએ… ‘અભિયાન’માં જામીના કાર્ટૂન્સ મજાક-મસ્તી કે સાથ બહોત કુછ મિલ રહા હૈ. કાર્ટૂન્સ સમાજની ઘટનાઓ પર તાતાતીર ચલાવે છે.

Reader feedback
Comments (0)
Add Comment