તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

દેવસી ડાભી, બાલાસિનોર

0 37

સીદી યુવાનો સ્પોર્ટ્સમેન બની રહ્યા છે… ગુજરાતની સીદી કોમ ધમાલ નૃત્યથી જાણીતી બની હતી, હવે સીદી યુવાનો રમતગમત ક્ષેત્રે તેમનું કૌવત બતાવી રહ્યા છે. શહેરની  સંસ્કૃતિથી દૂર વસેલા સીદી યુવાનો મેટ્રો શહેરના યુવાનોને શરમાવે તેવાં પરિણામો મેળવી રહ્યાનો આનંદ જરૃર થાય.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »