તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

એ.એચ. જામીના કાર્ટૂન્સ

દેશમાં પ્રતિમા પર ગુસ્સો કાઢ્યો તો ખરો પણ પ્રતિમા કોની હતી તેની ખરાઇ કરવામાં નવી પણોજણ ઊભી થઇ..

0 396

દેશમાં પ્રતિમા પર ગુસ્સો કાઢ્યો તો ખરો પણ પ્રતિમા કોની હતી તેની ખરાઇ કરવામાં નવી પણોજણ ઊભી થઇ..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »