તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…
Browsing Tag

દિલીપ ભટ્ટ

દુનિયામાં જેમની નોંધ જ ન લેવાતી હોય એવા સારા માણસોની સંખ્યા વધુ છે…

ભારતીય પ્રજાની વચ્ચે રહીને…

લોકપ્રિયતા એક વાત છે અને બહુ મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્રમાં સારા માણસ તરીકે કામ કરવું એક અલગ દુનિયા છે
Translate »