તમારા માટે, તમારી સાથે, સતત…

વ્યંગરંગ – ચાલશે…

'આજે તો તમારી ના ચાલશે જ…

નવા વર્ષે વૉટ્સઍપ ને ફેસબુક પર શુભેચ્છાઓ આપીને મારું મન નહોતું ભરાયું

કિલિમાંજારોના શિખરે ઉદ્યોગસાહસિક

સર્વાેચ્ચ શિખર સર કર્યા બાદ…

અમદાવાદના ઉદ્યોગસાહસિક ૩૬ વર્ષીય તપન ખંધાર આફ્રિકાના સૌથી મોટા પર્વત તાન્ઝાનિયાનું માઉન્ટ કિલિમાંજારો સર કરી આવ્યા.
Translate »